Archive

Posts Tagged ‘แจ้งโอนเงิน’

แจ้งชำระเงิน

March 11th, 2011 Comments off

Bank Transfer : แจ้งชำระเงิน

_

แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคาร
Order Id : วันที่โอน : / /
จำนวนเงิน : โอนเข้าธนาคาร :